Tuyển dụng

Vì sự phát triển của công ty, chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng mới phù hợp với vị trí và vai trò làm việc của công ty. Tuyển dụng nhân viên được thực hiện qua sự hợp tác của khâu quản lý và khâu nhân sự. Người tìm việc làm sẽ được cứu xét một cách bình đẳng.

Quy trình tuyển dụng của chúng tôi luôn luôn tuân theo pháp luật địa phương của các quốc gia mà chúng tôi đang hoạt động.

Quá Trình

Sản phẩm của VinaAuslabels rất là hoàn mỹ vì nhân viên của chúng tôi làm việc theo hệ thống đã được qui định.

Phân Tích vị trí tuyển dụng

Trước khi tuyển dụng, chúng tôi nghiên cứu vai trò của công việc mà chúng tôi cần tuyển dụng. Chúng tôi sẽ thanh lọc những thành phần ưu tú, có trình độ kỷ thuật thích hợp. Sự chọn lựa cũng tùy thuộc vào đơn xin việc làm được mô tả một cách ngắn ngọn chính sác và trung thực khả năng đúng với yêu cầu của chúng tôi.

 

Người Xin Việc Làm

Chúng tôi sử dụng nhiều phương tiện khác nhau như quản cáo để tiềm những cá nhân có khả năng xuất sắc đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi. Ngoài ra các bạn có thể trực tiếp liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, Email hoặc vào Website của VinaAuslabels.

 

Phỏng Vấn Việc Làm

Sau khi cứu xét đơn xin việc làm, chúng tôi sẽ tuyển chọn một số cá nhân thích hợp để phỏng vấn. Trong khi phỏng vấn chúng tôi cố gắng chọn lựa những người có khả năng cao nhất. Tùy theo số lượng của người xin việc, thời gian phỏng vấn sẽ được chia theo thời khóa biểu. Và kết quả ít nhất một trong số các bạn sẽ được tuyển chọn.

 

Danh Sách Chọn Lựa

Sau khi phỏng vấn, chúng tôi sẽ tuyên bố danh sách những người được tuyẻn chọn. Tuy nhiên có nhiều cá nhân tương đưng, chúng sẽ tổ chức cuộc phỏng vấn lần thứ nhì.

 

Người Bảo Đãm

 Với sự đồng ý của các bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với người bảo đãm các bạn để kiểm tra. Chúng tôi chỉ tiềm hiểu những gì liên quan đến việc làm của các bạn.

 

Hợp Đồng

Sau khi thông báo kết quả, hợp đồng sẽ được gửa tới người được tuyển chọn. Chi tiết hợp đồng bao gồm tất cả các thông tin quan trọng cần thiết. Tiền lương và các điều kiện khác sẽ được bàn bạc trước khi các bạn bắt tay vào việc làm.

 

 Giới Thiệu Việc Làm

Chúng tôi đầu tư rất nhiều thời gian và nguồn lực để có được bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo và nâng đở các bạn về mọi lãnh vực để các bạn yên tâm và thoải mái trong công việc mới.